Opieka nad niepełnosprawnym dzieckiem a świadczenia.

inwalida

Opiekując się osobą niepełnosprawną, częściowo lub całkowicie rezygnujemy z życia zawodowego, a to spore wyrzeczenie. Brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej i brak innych źródeł finansowania podstawowych potrzeb życiowych może spowodować duże kłopoty. Opieka nad osobą niepełnosprawną wymaga bowiem również dużego nakładu finansowego ze względu na potrzebę leczenia i rehabilitacji chorego. Z tego względu możliwość korzystania ze świadczeń ma bardzo duże znaczenie. Nie każda jednak osoba sprawująca opiekę nad niepełnosprawnym może ubiegać się o świadczenia, należy bowiem spełnić pewne kryteria.

Kiedy można się ubiegać o zasiłek pielęgnacyjny?

Rezygnacja z wykonywania obowiązków zawodowych, a tym samym z zarobkowania, jest podstawowym kryterium przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego. Oczywiście, bardzo ważne są okoliczności. Osoba, która zrezygnowała z wykonywania pracy, powinna poświęcić swój czas na opiekę nad osobą niepełnosprawną, która bezwzględnie wymaga takiej opieki. Rezygnacja z pracy musi mieć przy tym charakter formalny, bez odpowiedniego zgłoszenia do ZUS świadczenie nie może być przyznane. Ponadto, osoba w momencie ubiegania o zasiłek lub w trakcie jego otrzymywania, nie może podejmować żadnej pracy, nie powinna być też zgłoszona do Urzędu Pracy jako osoba bezrobotna, tym bardziej, otrzymując na tej podstawie zasiłek dla osoby bezrobotnej. Ustaleniu wszystkich okoliczności ma służyć weryfikacja drogą wywiadu środowiskowego, która przesądza o przyznaniu świadczenia lub odrzuceniu wniosku.

Czy są jakieś ograniczenia w wypłacie świadczenia?

Świadczenia pielęgnacyjne przyznawane są ojcu lub matce, a także osobie, na której ciąży obowiązek alimentacyjny. Osoba taka sprawuje tymczasową lub stałą opiekę nad niepełnosprawnym dzieckiem, w zależności od trwania jego niepełnosprawności. Oczywiście, stopień niepełnosprawności musi być na tyle duży, że ogranicza normalne funkcjonowanie dziecka, które nie jest w stanie poradzić sobie z podstawowymi potrzebami życiowymi. Na potwierdzenie takich okoliczności należy przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.

Zdarza się, że ZUS odmawia wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego, bazując na określonych przepisach prawnych. Przyczyną odpowiedzi odmownej na przyznanie świadczenia najczęściej jest zakwestionowanie stopnia niepełnosprawności, kiedy to dziecko pomimo swoich ograniczeń jest w stanie zadbać o siebie i załatwić swoje potrzeby fizjologiczne. Czasem jednak problem tkwi w nieprawidłowościach po stronie rodzica, ubiegającego się o przyznanie zasiłku. Zwykle dotyczy to przypadków, kiedy rodzic pobiera zasiłek dla osoby bezrobotnej lub ma ustalone prawo do emerytury, renty i innych świadczeń. 

Jeśli dostaniemy z ZUS odpowiedź odmowną na nasz wniosek, możemy spróbować zmienić nasz status przez zrzeczenie się praw do otrzymywania innych świadczeń i ponownie wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego

Świadczenie jest wypłacane w stałych miesięcznych kwotach w wysokości 1971 zł przez cały okres opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. W toku kolejnych nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wysokość tego świadczenia ciągle rośnie. W 2020 r. kwota ta była niższa o 141 zł, natomiast w 2016 r. – o 671 zł. Ten wzrost wysokości świadczenia jest naturalną odpowiedzią na wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz podwyżkami cen produktów spożywczych, leków i usług.