Co musisz wiedzieć na temat postępowania z odpadami niebezpiecznymi?

Co musisz wiedzieć na temat postępowania z odpadami niebezpiecznymi

Odpady niebezpieczne to zróżnicowana grupa odpadów, których cechą wspólną jest to, iż wszystkie stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi. Fakt ten pociąga za sobą istotne konsekwencje – zarządzanie odpadami niebezpiecznymi wymaga podporządkowania się wielu restrykcjom ustanowionym po to, aby zapobiegać przedostaniu się odpadów niebezpiecznych do ekosystemu i szkodom, jakie mogłyby one wówczas wyrządzić. Co to są odpady niebezpieczne i jak z nimi postępować?

Odpady niebezpieczne – definicja i przykłady

Odpad niebezpieczny to każdy odpad powstały w efekcie działalności gospodarczej lub bytowej, który z powodu składu bądź właściwości stanowi zagrożenie dla ekosystemu. Do tej grupy odpadów zalicza się wszelkie substancje o właściwościach toksycznych, zakaźnych, drażniących, rżących, palnych, wybuchowych, a więc m.in.: pigmenty, lakiery, rozpuszczalniki, kleje, oleje, środki biobójcze, odpady zawierające PCB, środki farmaceutyczne, odpady medyczne, weterynaryjne, laboratoryjne, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny. Ze względu na swoje właściwości odpady niebezpieczne wymagają szczególnego traktowania: składowanie odpadów niebezpiecznych, ich transport i unieszkodliwianie muszą przebiegać w warunkach zapobiegających potencjalnym zagrożeniom.

Jak wygląda zarządzanie odpadami niebezpiecznymi?

Regulacje prawne nakładają na wytwórców odpadów m.in. obowiązek prawidłowego klasyfikowania, składowania oraz ewidencjonowania odpadów niebezpiecznych. Warto również wiedzieć, że firmy wytwarzające odpady, chociaż zlecają odbiór odpadów niebezpiecznych i ich utylizację firmom specjalistycznym, w świetle obowiązującego prawa pozostają odpowiedzialne zarówno za transport odpadów niebezpiecznych, jak i ostateczną ich utylizację. Wytwarzanie, magazynowanie, transport, a potem utylizacja odpadów niebezpiecznych wymagają właściwych pozwoleń, a wszystkie te procesy podlegają wnikliwej kontroli. Za postępowanie z odpadami niebezpiecznymi niezgodnie z przepisami grożą zaś dotkliwe sankcje.

Jak klasyfikować odpady niebezpieczne?

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wymaga przede wszystkim rozpoznania odpadu oraz właściwego przyporządkowania go do określonej przez prawo grupy odpadów. Katalog odpadów niebezpiecznych umożliwia zaszeregowanie odpadu niebezpiecznego do właściwej kategorii. Natomiast to, jak postępować z poszczególnymi kategoriami odpadów niebezpiecznych precyzują liczne akty prawne, m.in. ustawa o odpadach z 2012 roku oraz umowa ADR, której zapisy wprowadzają szczegółowe normy dotyczące transportu odpadów niebezpiecznych.

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych 2021 – nowe przepisy

Magazynowanie odpadów niebezpiecznych musi odbywać się w uwzględniających właściwości odpadu certyfikowanych pojemnikach, które powinny być chronione przed wpływem czynników atmosferycznych. Pojemniki na odpady niebezpieczne muszą być oznaczone specjalnymi etykietami, podobnie jak miejsce ich składowania, w którym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11 września 2020 roku, powinna znaleźć się tablica z kodem odpadu. Nowe rozporządzenie wprowadza wiele ważnych zmian dotyczących np. okresu przechowywania odpadów niebezpiecznych. Zainteresowanym, na czym w praktyce polegają te zmiany, podpowiedzią służą w e-booku „Magazynowanie odpadów” eksperci z firmy Stena Recycling – działającego na terenie całej Polski lidera w branży zarządzania odpadami.