Co odpowiada za sterowanie kierunkiem przepływu cieczy w układach hydraulicznych?

układ hydrauliczny

Układem hydraulicznym nazywa się taki system, którego podstawowym zadaniem jest transportowanie energii bądź sterowanie z wykorzystaniem cieczy hydraulicznej pod ciśnieniem. Cały ten proces przebiega w układzie zamkniętym, dzięki połączonym ze sobą elementom konstrukcyjnym, przy czym każda z tych części pełni w układzie określoną funkcję. Który z tych elementów odpowiada w układzie hydraulicznym za sterowanie kierunkiem przepływu cieczy?

Znaczenie właściwego kierunku przepływu cieczy w układach hydraulicznych

W kontekście układów hydraulicznych wymienić można kilka funkcji, które on pełni. By jednak każda z nich mogła być spełniana w odpowiedni sposób, konieczne jest poprawne działanie całego układu – mówi ekspert z firmy Megahydral z Wrocławia.

Zadaniem wszystkich układów hydraulicznych jest transportowanie wybranych form energii. Mogą one przekształcać energię mechaniczną w energię ciśnienia, inaczej mówiąc – w energię hydrauliczną. Poza tym dostarczają też one energię mechaniczną do układu. Dzięki układom hydraulicznym dochodzi także do zamiany energii hydraulicznej na energię mechaniczną. Dodatkowo umożliwiają one przekazywanie energii hydraulicznej, a także przekazywanie energii mechanicznej do wybranych części maszyny roboczej. Duże znaczenie w kontekście tych wszystkich procesów ma hydraulika siłowa.

W każdym z takich układów hydraulicznych dzieją się odmienne procesy, do przeprowadzenia których konieczne jest istnienie konkretnych elementów generujących dany efekt. W tym kontekście wymienia się między innymi pompy, silniki hydrauliczne obrotowe, siłowniki hydrauliczne, elementy pomocnicze oraz elementy sterujące. Zadaniem tych ostatnich jest przewodzenie kierunkowi przepływu cieczy w całym układzie hydraulicznym. Jeśli kierunek ten nie zostanie odpowiednio nadany, nie dojdzie do sukcesu w zapoczątkowanym procesie.

Co stanowi grupę elementów sterujących?

W układach hydraulicznych kierunek przepływu może być nadawany różnym substancjom. Do cieczy roboczych zalicza się oleje mineralne, oleje syntetyczne i emulsje wodno-olejowe. W przypadku układów hydrostatycznych najczęściej wykorzystywane są oleje HL i oleje HM. W celu nadania im konkretnego biegu w całym układzie wykorzystywane są specjalne elementy sterujące w postaci zaworów, a zalicza się do nich:

  • zawory odcinające,
  • zawory zwrotne,
  • zawory rozdzielające.

Pierwsze z nich używane są po to, by umożliwić zamykanie i otwieranie przepływu czynnika przez przewód. Zawory zwrotne z kolei sprawiają, że ciecz robocza może przepływać tylko w jednym kierunku. Elementy te blokują przepływ czynnika w przeciwnym nurcie. Do typowych wariantów zaworów zwrotnych należą: kulkowy ze sprężyną, bez sprężyny i płytkowy. Ostatnią grupę zaworów stanowią rozdzielające, które umożliwiają przepływ cieczy roboczej w pożądanym kierunku. Do głównych ich typów należą zawory obrotowe i zawory suwakowe.