Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite – charakterystyka

ubezwłasnowolnienie

Każda osoba, która ukończyła 13 rok życia nabywa częściową zdolność do czynności prawnych. Dopiero w momencie kiedy kończy się 18 rok życia zyskuje się pełną zdolność do czynności prawnych. Ta zdolność pozwala na samodzielne zaciąganie zobowiązań i nabywania praw. Ubezwłasnowolnienie ma za zadanie ograniczyć , częściowo lub całkowicie, zdolności w przypadku, kiedy konkretna osoba nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem. 

Na czym polega ubezwłasnowolnienie całkowite

Polega na pozbawieniu osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych. Taka osoba, nie będzie mogła samodzielnie wykonywać czynności prawnych, które w konsekwencji mogą zmienić lub zakończyć stosunek prawny. Powody do zastosowania ubezwłasnowolnienia całkowitego, to między innymi brak możliwości samodzielnego kierowania swoim postępowaniem, często na skutek choroby psychicznej, zaburzeń psychicznych, niedorozwoju umysłowego, pijaństwa lub narkomanii. Skutkiem całkowitego ubezwłasnowolnienia jest fakt, że taka osoba funkcjonuje w obrocie prawnym jak osoba poniżej 13 roku życia. Wszelkie prawne czynności są wykonywane przez opiekuna prawnego, czyli odpowiednika rodzica w przypadku osoby nieletniej. Innym słowem, ubezwłasnowolnienie całkowite oznacza, że dana osoba może kupić bilet autobusowy, ale samodzielnie nie może sprzedać samochodu lub mieszkania. Procedura całkowitego ubezwłasnowolnienia jest bardzo skomplikowana. Adwokat w tej kwestii jest bardzo przydatny, aby pomóc przejść przez oba etapy. Pierwszym z nich jest rozstrzygnięcie sprawy, czyli podjęcie decyzji czy dana osoba ma być ubezwłasnowolniona całkowicie, czy częściowo, przez sąd. Drugim etapem jest ustanowienie opiekuna prawnego. 

Cała procedura ubezwłasnowolnienia 

  • Napisanie wniosku, dobra kancelaria napisze takie pismo, ponieważ nie istnieje wzór, którym można się posiłkować. W tym piśmie należy ująć dowody do danej sytuacji faktycznej i prawnej
  • Złożyć dokumenty do sądu, dokumentacja medyczna, wszystkie wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, karty informacyjne itd.
  • Postępowanie sądowe, osoba, której dotyczy wniosek, bierze udział w postępowaniu. W trakcie sprawy może posiadać swojego adwokata, może składać wnioski w tym dowodowe.
  • Wydanie rozstrzygnięcia przez sąd

Sąd może zwrócić wniosek, jeżeli nie zostały uzupełnione braki formalne, nieuiszczona opłaty, nie załączono odpisu aktów stanu cywilnego lub zaistniały inne braki w dokumentacji. Sąd może odrzucić wniosek, jeżeli dołączone do wniosku dokumenty nie dowodzą istnienia faktycznego powodu, dla którego osoba mogłaby zostać ubezwłasnowolniona. 

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Osoba pełnoletnia, której stan nie uzasadnia całkowitego ubezwłasnowolnienia, jednak wymaga pomocy w prowadzeniu spraw, może zostać poddana częściowego ubezwłasnowolniania. Dla takiej osoby ustala się kuratelę. Taka osoba pozostaję pod władzą kuratora wyznaczonego przez sąd opiekuńczy. Różnica pomiędzy całkowitym ubezwłasnowolnieniem a częściowym jest taka, że dana osoba, potrzebuje jedynie pomocy do prowadzenia istotnych spraw. Podczas oceny potrzeby pomocy w podejmowaniu czynności faktycznych trzeba mieć na uwadze nie sprawność fizyczną a sprawność intelektualną. Sama procedura jest taka sama jak w przypadku całkowitego ubezwłasnowolnienia. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku, który zostanie rozpatrzony przez sąd.  Formalności są dość skomplikowane, dlatego, aby osiągnąć skuteczność, najlepiej jest wynająć prawnika, który zajmie się wszelkimi formalnościami. Miasto Konin, ma do zaoferowania profesjonalnych adwokatów, którzy, dzięki swojemu doświadczeniu, osiągną zamierzony efekt.